Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Meningsvorming Begroting 2019

30 oktober 2018

Programma 0: Bestuur en ondersteuning (inclusief paragrafen a t/m e) en Programma 1: Veiligheid Portefeuillehouders • J.A. Jorritsma/M. Oosterveer 

Voorzitter, dank u wel.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Langs onze zorgen voor de betaalbaarheid, is ook de veiligheid in onze stad in het geding. Laat ik bij het laatste punt beginnen.

De Veiligheid

Voorzitter,
De criminaliteit is in onze stad op alle punten toegenomen en u zult het met mij eens kunnen zijn voorzitter, dat veiligheid een basisvoorwaarde is voor een aantrekkelijke en leefbare stad. Dit laatste punt, een veilige, aantrekkelijke en leefbare stad, is dan ook de reden dat wij als Lijst Pim Fortuyn al jaren hebben gepleit voor meer wijkagenten, die ook in hun wijk aanwezig zijn. Met de nadruk op hun wijk. Want zij moeten zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid in hun wijk, in hun domein. En als de criminaliteit in de kiem, dus in de wijken gesmoord kan worden en de jeugdige boefjes op tijd op het rechte pad worden gezet, is dat voor alle partijen beter en goedkoper. Maar dit geldt eveneens voor de doorgewinterde criminelen die in wijken opvallend gedrag tonen.

Voorzitter,
Waar het college eens aan moet denken, is het volgende spreekwoord: 'Een vliegende kraai vangt altijd wat'. Wij hebben in deze begroting namelijk niet kunnen lezen dat het college rekening houdt met meer stads-toezichthouders, handhavers of boa’s. En die niet een keertje met de auto door de wijk rijden, maar te voet de wijk verkennen. Mensen die bekend zijn in hun wijk en indien noodzakelijk de taken van de wijkagenten, waarvan er te weinig van zijn, kunnen overnemen. Dit terwijl onze stad soms een speeltuin lijkt te zijn voor criminelen. En dat is ontoelaatbaar.

Bestuur en ondersteuning en de betaalbaarheid van onze stad

Voorzitter,
Al meer dan 10 jaar zeggen wij als LPF vanaf deze plaats, dat de bureaucratie in het Eindhovense de doelmatigheid van de gehele organisatie in de weg staat. Dit college moet weten dat bij een gestroomlijnde organisatie, die is ontdaan van alle overbodige franje, alles sneller beter en goedkoper gaat.

Met dank aan de vorige coalities is het verhogen van de lokale heffingen om financieel schoon schip te maken nu dan ook onvermijdelijk. Maar er kan en moet zoveel meer gebeuren. In mijn betoog bij het coalitieakkoord op 29 mei jl. heb ik daar ook op aangedrongen. Maar in deze begroting is daar niets over te zien. Hoewel de totale begroting over 2019 ruim 7 miljoen lager is dan in 2018, nemen de totale personeelslasten, dit al vanaf 2017, met 10 miljoen per jaar toe tot 166 miljoen euro in 2019. Dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Dat kan niet goed gaan.

Voorzitter, tot slot,
Het is onvermijdelijk dat het college de gemeentelijke organisatie eens flink moet opschudden. En daar dan ook de harde consequenties uit dient te trekken. En ik besef dat dit niet eenvoudig is. Want ik verwacht, dat het college het met de LPF eens kan zijn, dat een kleinere doelmatige en gestroomlijnde overheid, met gevoel voor onze stad Eindhoven, minder bureaucratie zal geven? En niet minder belangrijk, de Gemeente Eindhoven vele miljoenen euro’s per jaar kan besparen.

Dank u wel. (Spreektekst Rudy Reker)

 

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Portefeuillehouder • M. List  

Voorzitter, dank u wel,

Hadden wij als Lijst Pim Fortuyn op eind mei van dit jaar nog de hoop dat het met de VVD in de coalitie het realisme wat betreft de verkeersmaatregelen in onze stad, zou terugkeren, moet ik u zeggen voorzitter dat wij ons daarin ernstig hebben vergist. Ook deze coalitie denkt te bescheiden en te zuinig in echte lange-termijn-oplossingen. Dat zal in de komende jaren funest blijken te zijn.

De vijfde stad van ons land besturen en tevens als tweede economische regio van ons land vraagt inzicht en visie, maar vooral moed om groter te denken dan de huidige stadsgrenzen. Veel inwoners vanuit gemeenten in de Metropoolregio, zijn nu en in de toekomst aangewezen op onze stad. Maar ook vanuit België en Duitsland weet men onze stad te vinden. Dan moet je voorsorteren op lange-termijn-plannen die het hart van de stad bereikbaar houden.

Voorzitter,
Als wij praten over het verkeers- en vervoersbeleid in deze begroting is het momenteel voor-borduren op het bescheiden dorpsachtig beleid van de laatste perioden. Behalve een te smalle ondertunneling van de Veldmaarschalk Montgomerylaan, om de doorstroming van het openbaar vervoer te versnellen, komen automobilisten er in onze stad slecht van af. Ook de bereikbaarheid van de binnenstad, dus het kloppend hart van Eindhoven, wordt hierdoor moeilijker bereikbaar.

Ook dit college staart zich blind op het niet zaligmakende openbaar vervoer, terwijl de e-bike voor veel mensen niet het juiste vervoermiddel is gebleken. Terwijl het autopark meer en meer over gaat op schoon- en elektrisch rijden, worden zij zwaar beperkt tot de toegankelijkheid van onze stad. Natuurlijk kan het verkeer wat niet in Eindhoven of de binnenstad moet zijn beter via de Randweg of de Ring omrijden. Maar de vraag is dan of de Ring het in deze nieuwe situatie wel aan kan? Het zal u niet verbazen dat het antwoord op deze vraag NEE is. Een grote NEE!

Met de reconstructie van de Vestdijk, zoals momenteel in uitvoering is, en bedacht door de vorige coalitie, spant u het paard achter de wagen. Dat is jammer. In aanloop naar de laatste verkiezingen in maart van dit jaar, hadden wij als LPF de hoop dat de VVD, indien zij deel zou uitmaken van de nieuwe coalitie, het huidige plan hoe mooi en kleurrijk op papier, van de baan zou zijn.

Wij als Lijst Pim Fortuyn hoopten, tevergeefs blijkt nu, dat deze coalitie zou gaan voor een toekomstvisie van vele decennia, i.p.v. weer een korte termijnvisie uit te voeren. Dus een langjarig-plan met een tunnel onder de Vestdijk en Stationsweg waardoor het winkel- en uitgaansgebied veel groter zal worden. Van die pinda, zoals Winy Maas onze binnenstad betitelde, moeten wij van af.

Een grotere aaneengesloten en bereikbare binnenstad met het Dommelkwartier en De Bergen, waar het verkeer ondergronds de binnenstad kan bereiken en weer kan verlaten, ligt voor het grijpen. Dat is wat Eindhoven nodig heeft als stad, die binnen de Ring naar 300 duizend inwoners wil groeien en een verzorgingsgebied heeft van ca. 700 duizend bezoekers.

Voorzitter, De bereikbaarheid van onze stad zal door de ombouw van de Vestdijk een stuk slechter en onveiliger worden. Het is ook daar wachten op de eerste verkeersslachtoffers.
(denk aan Stoplichten weg bij het van Abbe Museum op de Wal en Bilderdijklaan)

Dank u wel. (Spreektekst Tjerk Langman)

 

Programma 3: Economie, Programma 4: Onderwijs (inclusief paragraaf f) en Programma 5: Sport Portefeuillehouder • S. Steenbakkers 

Voorzitter, dank u wel,

Het succes van Brainport zorgt voor veel werkgelegenheid, waar heel de Metropoolregio van profiteert. De Triple Helix formule, dus de overheid, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen hebben ook bij succes aandacht en onderhoud nodig.

De LPF bedoelt hiermee dat het college onderwijsinstellingen volgens het IHP (Integraal Huisvestingsplan) zo snel mogelijk moet faciliteren. De docenten maar ook de studenten hebben daar recht op. Bovendien heeft de praktijk ons ondertussen wel geleerd dat leerprestaties in eigentijdse schoolgebouwen zullen verbeteren. Daar worden wij allemaal beter van.

Bovendien, afspraak is afspraak. De LPF ziet graag dat er zo snel mogelijk een inhaalslag wordt gemaakt. (o.a. Christiaan Huijgens College, Lorentz Casimir Lyceum en het Van Maerlant Lyceum.)

Voorzitter,
Aangaande de doelstelling van het college aangaande de sport en de sportbegroting zijn wij tevreden. Wij zullen er voor waken dat dit zo blijft.

Dank u wel (Spreektekst Dennis Klein)

 

Programma 5: Cultuur en Recreatie, en Programma 7: Volksgezondheid en Milieu (inclusief paragraaf i)

Portefeuillehouders • R. Richters/M. List/J. van der Meer 

Voorzitter, dank u wel,

Over Programma 5, van de begroting 2019 inzake Cultuur en Recreatie heeft de LPF op dit moment geen opmerkingen.

Dank u wel (Spreektekst Petra Strijbos)

 

Programma 6: Sociaal Domein

Portefeuillehouder • R. Richters/Y. Torunoglu

Voorzitter, dank u wel,

In dit hoofdstuk van de begroting 2019 spreken we over de financiering van het sociaal domein, wat ruim 45 % is van de totale gemeentelijke begroting over 2019. En als wij spreken over het sociaal domein hebben wij het over WIJeindhoven met een zeer breed programma en bijbehorende taken. 

WIJeindhoven, in 2015 als aparte stichting in het leven geroepen, met de opgave om alle sociale taken waar de regering onder Rutte II van af wilde over te nemen. WIJeindhoven, was en is een prima plan. Mits men met verstand van zaken deze organisatie had opgezet. U begrijpt uit mijn laatste woorden voorzitter dat dit in onze optiek niet is gebeurd. Verre van dat zelfs!

Voorzitter,
Zorg op maat en naar behoefte en niet meer verleend door een scala aan hulpverleners maar doorverwijst naar de juiste instanties was het doel van WIJeindhoven. Een prima gedachte. Maar de miljoenentekorten die in de afgelopen jaren bij WIJeindhoven zijn ontstaan, vinden hun oorsprong in het gebrek aan kennis, inzicht en moed om het falen van het college, en in het verlengde daarvan de gemeentelijke organisatie te onderkennen.

Meerdere keren heeft de LPF dit probleem in de commissie ‘Raad in Positie’ bespreekbaar willen maken. Maar helaas was er niemand die onze ideeën, dus om van boven naar beneden de gemeentelijke organisatie, met in het verlengde daarvan WIJeindhoven op te schudden steunde. Er zou en moest bezuinigd worden op de werkvloer, bij de cliënten. Dit is ook de reden geweest dat de LPF tot twee keer toe uit de commissie ‘Raad in Positie’ is gestapt.

Voorzitter,
“Het gemak dient de mens” En onder dit spreekwoord schuift het college momenteel de financiële problemen af op onze inwoners die hulp het hardste nodig hebben. Er worden minder uren beschikbaar gesteld onder het motto: “een schoon en leefbaar huis” moet voldoende zijn. De scherven van het wanbeleid worden afgewenteld op de zwaksten in onze samenleving. Dat vinden wij als Lijst Pim Fortuyn onverteerbaar. En ik verwijs u nogmaals naar hetgeen ik zojuist heb gezegd. Morgen kunt u deze spreektekst nalezen op onze website.

Voorzitter,
Dat er in de begroting 2019 meer geld wordt vrijgemaakt voor het sociaal domein is momenteel acceptabel. Maar alleen dát is niet voldoende. Met minder mensen, die goed zijn geschoold, weten waar ze het over hebben en ook weten wat hun bevoegdheden zijn, met een goede controle zonder alle bureaucratische toestanden daarom heen, zal de productiviteit doen toenemen. Wat zich weer vertaalt in minder kosten.

Dank u wel. (Spreektekst Tjerk Langman)

 

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (inclusief paragrafen g, h en j)

Portefeuillehouder • Y. Torunoglu 

Voorzitter, dank u wel,

De ambitie spat van dit programma af. Dat vinden wij als Lijst Pim Fortuyn uiteraard geweldig. Maar ja, ook hier “is het hemd nader dan de rok”. En dan heb ik het hier over het intomen en voorkomen van woningoverlast. Ondanks dat de burgers denken dat het college er mee aan de slag gaat wil het nog niet echt lukken. Dat is jammer, omdat het college de burgers onnodig lang buitenspel zet. Telkens komt er weer een andere aap uit de mouw, wat burgers die overlast ondervinden tot wanhoop kan drijven.

Nu weten wij als fractie ook wel dat achteraf corrigeren moeilijker en ingewikkelder is dan vooraf de zaken goed regelen. Juist hier voorzitter, zowel in het voortraject als daarna bij de controles door Bouw en Woningtoezicht, als deze nacontrole tenminste al plaats vindt, wordt te weinig rekening gehouden met het woongenot en belangen van omwonenden.

Voorzitter,
De LPF-fractie verzoekt het college, om met een deel van de winst uit de herontwikkeling van meerdere projecten en de geplande nieuw- en hoogbouw in het centrum’ de afdeling Bouw en Woningtoezicht op sterkte te brengen. Of in elk geval dusdanig te reorganiseren zodat de burgers van onze stad die overlast ervaren, niet meer tevergeefs een beroep hoeven te doen op deze dienst en zich daardoor gedwongen voelen om via een juridisch traject naar de rechter te stappen.

Voorzitter,
Het is prettig te lezen dat dit college aandacht heeft voor voldoende betaalbare koop- en sociale huurwoningen. Maar laten we ook een paar tandjes bijzetten om meer studentenwoningen te realiseren. Daar is een groot tekort aan.

Als daarbij het voornemen is, om de doorlooptijd bij bouwvergunningen en bestemmingsplan-wijzingen te verkorten, zou dat zeer welkom zijn.

Dank u wel. (Spreektekst Petra Strijbos)

 

Laat reactieformulier zien