Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Kamerverhuurpanden, leidt tot verpaupering

 

16 mei 2017

Het is huisjesmelkers maar om één ding te doen en dat zijn woekerwinsten. Zij geven helemaal niets om de buurtbewoners of de verpaupering van de wijk waar zij mede veroorzaker van zijn. Ondertussen is de gemeente Eindhoven te laks om de buurtbewoners in bescherming te nemen.

Na een raadsbrede discussie die na het voorlezen van de hieronder staande motie met een toelichting ontstond, bleek dat alle partijen deze problematiek duidelijk herkenden. Doch op het OAE na die deze motie mee ondersteunde, bleek geen enkele partij bereid om voor deze motie te stemmen, die aan alle problemen omtrent nieuwe kamerverhuurpanden een eind zou maken. Deze motie is dan ook (nog) niet ingediend.

Daarom heeft de LPF-fractie, met medeweten van de wethouder, het voornemen kenbaar gemaakt om op een zo kort mogelijke termijn deze ernstige problematiek in een informele commissievergadering (A-avond) aan de orde te stellen, waarbij gedupeerde bewoners, ambtenaren, wethouder en meerdere raadsleden van andere fractie's samen van gedachten kunnen wisselen om voor eens en altijd deze problemen in de kiem te smoren.

Studio 040 http://www.studio040.nl/nieuws/41745-woonoverlast-blijft-zorgenkindje-in-eindhoven.html 

Actuele Motie: Omzetvergunningen kamerverhuurpanden aan banden leggen.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden.

Overwegende dat;

- Eindhovense burgers steeds meer last en overlast ondervinden van woningen die worden omgezet naar kamerverhuurpanden;
- De buurt deze omzetting te laat en veelal uit de media moet vernemen;
- Het leefbaarheidsonderzoek door de wijkcoördinator en wijkagent (voor zover deze al beschikbaar zijn) weinig tot helemaal niets voorstelt;
- Protest aantekenen tegen deze omzetting bij voorbaat kansloos is;
- De pandeigenaar veelal de randen van de wet opzoekt en niet zelden daar overheen gaat;
- De Gemeente Eindhoven daar geen afdoende antwoord op heeft;
- De nieuwe bewoners veelal geen studenten zijn maar Oost-Europese gastarbeiders;
- Parkeeroverlast in deze straten en wijken ernstig toeneemt;
- De overlast van gestalde fietsen op het trottoir hindert en belemmert de voetgangers;
- De leefbaarheid in de wijk daar ernstig onder heeft te lijden;
- Huiseigenaren terecht vrezen voor waardevermindering van hun geïnvesteerd kapitaal;

Van mening zijnde dat;

- De noodzaak tot meer kamerverhuurpanden, behalve het geldelijk gewin van de makelaar/kamerverhuurder/eigenaar, in onze stad niet meer noodzakelijk is;
- Er in Eindhoven de laatste jaren voldoende appartementen zijn gebouwd die omzetting van relatief goedkope koopwoningen overbodig maken;
- Eindhovense burgers een betere bescherming verdienen tegen deze ongewenste praktijken;
- De gemeenteraad de morele plicht heeft om onze burgers te beschermen tegen ongewenste praktijken;

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;

- De vergunningverlening voor omzetting tot kamerverhuurpanden drastisch in te perken;
- Bij een nieuwe aanvraag tot omzetting de gehele straat en buurt vooraf en tijdig uitgebreid te informeren;
- Bij een negatief advies van een meerderheid van de buurtbewoners de omzettingsvergunning te weigeren;
- Bij een positief advies van de buurtbewoners toezien op handhaving van de leefbaarheid;

Eindhoven, 16 mei 2017

Het lid van de raad;

Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller
Frans Noldus (Ouderen Appél Eindhoven), voorsteller

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 16 mei 2017
                        verworpen

………………………………………….., griffier

 

Toelichting

Vooraf wil ik gezegd hebben dat deze motie niet betekend dat de stad op slot moet, of dat er in onze stad geen behoefte is aan studentenhuisvesting of aan woonruimte voor expats. Maar laten wij dat wel op een beheersbare en controleerbare wijze doen zonder dat de buurt en wijkbewoners daar overlast van ondervinden.

Ondertussen zien wij al een aantal jaren dat relatief goedkope eengezinswoningen, al dan niet met een omzettingsvergunning worden omgebouwd tot kamerbewoning met soms wel tot 6 a 7 verhuurbare kamers. Dat dit een lucratieve bezigheid is, gaat het in deze motie niet om. Het gaat om de last- en overlast die buurt- en wijkbewoners daarvan ondervinden. Maar er is veel meer waar bewoners zich mateloos aan ergeren.

Laat ik het nu even hebben over panden die wél met een vergunning zijn- of worden omgebouwd.

1. Op de eerste plaats stelt de leefbaarheidstoets, die het college zegt uit te voeren weinig tot niets voor, omdat daarbij de illegale kamerverhuurpanden al niet in worden meegenomen.

2. In teveel gevallen weten buurt- en wijkbewoners überhaupt niet dat er een leefbaarheidstoets in de maak is. Dit gebeurt on-transparant in ambtelijke kringen die, zo blijkt uit gesprekken met bewoners, veelal onvoldoende kennis van de wijk hebben.

3. Mochten buurtbewoners er al lucht van krijgen kunnen en mogen zij geen protest aantekenen. Ook niet als de buurtbewoners constateren dat de pandeigenaar tijdens de verbouwing met de maatvoering bewust over de randen van de wet heen gaat. Protest aantekenen kan pas als de pandeigenaar klaar is met de verbouwing. Ondertussen zijn de kamers al bewoond.

4. Indien de toezichthouder(s) van onze gemeente bouwkundige overtredingen constateert, al dan niet op aangeven van de buurt, krijgt de eigenaar en/of de verhuurder keer op keer de gelegenheid om de veelal bewust gemaakte overtredingen te herstellen. Dat daar in de praktijk weinig of niets van terecht komt mag duidelijk zijn.

5. De Gemeente Eindhoven heeft hier geen afdoend antwoord op omdat de eigenaar/verhuurder tot Sint Juttemis door kan gaan met de zaak te traineren. Het is dan een kat en muis spel waarbij de gemeente het onderspit delft en buurtbewoners slachtoffer worden van deze terreur.  Ook al omdat de gemeente een capaciteitstekort heeft bij handhaving.

6. Bij een Illegale kamerpand, met veel bouwkundige problemen bij de buren, waar in 2013 geen omgevingsvergunning voor mogelijk was, ook niet in het geldende bestemmingsplan paste, schrijft de gemeente 12 maanden later alsnog bereid te zijn medewerking te verlenen middels een Wabo-project besluit. Terwijl de aanbouw in mijn opinie een bouwval is.

7. In veel gevallen worden deze kamers niet bewoond door studenten, wat vooraf wordt gezegd, maar door MOE-landers waarvan er vele een auto bezitten. Dit met een geweldige parkeeroverlast in de straat en wijk tot gevolg.

8. Bij kamerpanden voor studenten is het veelal de overlast van teveel fietsen op het trottoir waarbij de doorgang voor voetgangers wordt versperd. Ook staan er in veel gevallen meerdere afvalcontainers 7 dagen en 24 uur per dag op het trottoir of in het voortuintje.

9. De overlast die de buurt ondervindt is divers, van drankmisbruik, veel herrie en bij ploegendiensten dag en nacht de trappen op en af lopen.

10. Dat de leefbaarheid in deze straten en wijken achteruit gaat en bewoners daardoor terecht vrezen voor waardevermindering van hun woning is een feit. In een geval is mij bekend dat een woning via een makelaar aan particulieren onverkoopbaar is geworden.

11. De stevige en gestructureerde aanpak, waarover de wethouder in de beantwoording op 7 april jl. van raadsvragen van de LPF over spreekt is in de praktijk een papieren tijger. Ook de Meld-app die de bewoners dit jaar mogen verwachten is hetzelfde als het paard achter de wagen spannen.

12. Nee, als raadsleden hebben wij de plicht en zijn wij in staat om burgers in bescherming te nemen, die overlast ondervinden van omzettingsvergunningen die leiden naar kamerverhuur.

Fractie Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker

 

21 mei 2011https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/nieuws/688-kamerverhuur-vergunningen-sp-965658175 

31 mei 2011 https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/948-raadsvragen-overlast-kamerbewoning 

15 sept. 2011 https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/948-raadsvragen-overlast-kamerbewoning 

17 oktober 2011 https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/nieuws/724-programmabegroting-2012-fb- 

3 november 2011 http://www.ed.nl/eindhoven/veel-bezwaren-door-regels-kamerhuur~ab50bb69/ 

25 mei 2012 http://www.ed.nl/eindhoven/vergunning-kamerverhuur-niet-altijd-nodig~a71e513d/ 

1 juni 2012 http://www.ed.nl/eindhoven/gevolgen-uitspraak-kamerverhuur-per-geval-bekeken~a125b10c/ 

24 april 2015 https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/948-raadsvragen-overlast-kamerbewoning

20 maart 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/gemeenteraad-eindhoven-buigt-zich-met-buurten-over-kamerverhuur~a6ce3d4c/ 

21 maart 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/bewoners-dasstraat-woensel-in-verzet-tegen-weer-een-studentenhuis~a59bcffa/ 

3 mei 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/kamerverhuur-weer-op-agenda-raad-in-eindhoven~af82e925/ 

16 mei 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/gemeenteraad-eindhoven-buigt-zich-met-buurten-over-kamerverhuur~a6ce3d4c/