Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Vervolgvragen over onbeantwoorde, onjuiste en onvolledig beantwoorde raadsvragen

22 mei 2016

Geacht college,

Op 28 en 31 maart 2016 heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn naar aanleiding van het raadsvoorstel ‘Sluiting Golfslagbad en omvorming bestaande zwembaden De Tongelreep’ en de soap over het ‘IJssportcentrum’ raadsvragen gesteld, met het verzoek deze voor 15 april 2016 te beantwoorden. Dit naar aanleiding van de geplande behandeling in de meningsvormingsavond op 19 april jl.

Teleurstellend is dat beide officieel ingediende raadsvragen (nadat de LPF tussentijds nog een keer had geïnformeerd) pas op 17 mei jl. - dus veel te laat - en ook nog onvolledig zijn beantwoord. Daarbij komt dat zij pas op 19 mei jl. zijn verstuurd terwijl 24 mei a.s. dit onderwerp wederom op de agenda staat.

Vreemd is ook dat aan de bijlagen van de agenda alleen de raadsvragen van 28 maart jl. zijn toegevoegd. De raadsvragen met gedeeltelijke beantwoording van 31 maart jl., die voor dit onderwerp niet minder belangrijk zijn zitten er niet bij. Bovendien is er een aantal gestelde vragen van 28 en 31 maart jl. zoals u in de titel van deze raadsvragen ziet onjuist, onvolledig of in zijn geheel niet beantwoord. Gemakshalve schrijft het college: ‘Reeds beantwoord als technische vraag’, o.i.d. terwijl er bij het werkbezoek aan de Tongelreep op 12 april jl. slechts 9 raads- en/of commissieleden van de totaal 67 aanwezig waren. Bij meerdere vragen die in de Tongelreep werden gesteld, werd er verwezen naar de (toekomstige) beantwoording van de door de LPF schriftelijk ingediende raadsvragen. Ook wordt er bij de beantwoording van de raadsvragen verwezen naar andere vragen die ook niet zijn beantwoord!

Het moge duidelijk zijn dat mijn fractie bij schriftelijke raadsvragen ook op alle vragen schriftelijke antwoorden wil hebben en niet zoals nu (wederom) is gebeurd onjuiste, onvolledige of verwijzing naar andere niet beantwoorde vragen. Als raadsleden willen wij niet het risico lopen dat onder verantwoording van het college gedane uitspraken zoals nu weer is gebeurd worden verdraaid of zelfs geheel worden ontkend.

Ondertussen heeft het vertrouwen, onder verantwoording van het college in de juistheid van de aangeleverde informatie over zowel het IJssportcentrum als De Tongelreep grote dan wel zéér grote schade opgelopen. De ambtenaren die ons tijdens het werkbezoek in de Tongelreep hebben begeleid en die volgens meerdere van mijn collega’s vooraf duidelijke instructies hadden gekregen over wat te zeggen, deden hun uiterste best om alles wat wij als bezoekers zagen of waar wij overheen liepen tot op het bot af te kraken als zijnde versleten, levensgevaarlijk, te duur, in reparatie, etc. Terwijl er ruim 8 miljoen euro was gereserveerd voor onderhoud van het zwembad De Tongelreep. Dat daardoor niet de juiste informatie werd gegeven moge duidelijk zijn. Ik verwijs hierbij terloops even naar de dakspanten en dakplaten van het Golfslagbad die eerst uit noodzakelijke veiligheidsoverwegingen allemaal vervangen dienden te worden, terwijl men bij doorvragen bedoelde te zeggen dat de hedendaagse isolatie van dakplaten beter is dan van die op het Golfslagbad liggen. De dakspanten en dakplaten waren volgens mijn informatie 3 á 4 jaar geleden al vernieuwd!

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid om de raadsvragen van 31 maart jl. met volledige beantwoording van de gestelde vragen alsnog aan het agendastuk van dinsdag 24 mei a.s. toe te voegen?

2. Is het college bereid om de raadsvragen van 28 maart jl. met volledige beantwoording van de gestelde vragen alsnog aan het agendastuk van dinsdag 24 mei a.s. toe te voegen?

3. Is het college bereid om vraag 3, 4, 5, 6 en 10, maar ook de andere onvolledig beantwoorde vragen van de ingestuurde raadsvragen van 31 maart jl. voor dinsdag 24 mei a.s. volledig naar waarheid te beantwoorden?

https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1016-raadsvragen-raadsleden-willen-de-waarheid

4. Is het college bereid om vraag 1, 2, en 3, maar ook de andere onvolledig beantwoorde vragen van de ingestuurde raadsvragen van 28 maart jl. voor dinsdag 24 mei a.s. volledig naar waarheid te beantwoorden?

https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1015-ijsportcentrum-en-de-tongelreep

Rudy Reker

5/4/2016 ED Analyse / regie gevraagd in Tongelreep dossier

23/5/2016 ED Het fantoom van de Tongelreep en het IJssportcentrum

23/5/2016 ED Sluiting golfslagbad de Tongelreep opnieuw op de agenda

Nieuwsrecactie.nl http://nieuwsredactie.fhj.nl/index.php/2016/05/31/tongelreep-door-slechte-planning/

 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college bereid om de raadsvragen van 31 maart jl. met volledige beantwoording van de gestelde vragen alsnog aan het agendastuk van dinsdag 24 mei a.s. toe te voegen?

2. Is het college bereid om de raadsvragen van 28 maart jl. met volledige beantwoording van de gestelde vragen alsnog aan het agendastuk van dinsdag 24 mei a.s. toe te voegen?

Zie de mail van de gemeentelijke griffie d.d. 23 mei 2016 hierover.
De antwoorden op de raadsvragen zijn aan de agenda toegevoegd.

3. Is het college bereid om vraag 3, 4, 5, 6 en 10, maar ook de andere onvolledig beantwoorde vragen van de ingestuurde raadsvragen van 31 maart jl. voor dinsdag 24 mei a.s. volledig naar waarheid te beantwoorden?

Wij zijn van mening dat de vragen 4, 5, 6 en 10 adequaat beantwoord zijn.

(Zoals: 'Zie de eerder beantwoorde technische vragen, en/of 'tijdens de rondleiding op 12 april is dit nader besproken'. red.)

Hieronder wel een aanvullende beantwoording van vraag 3 van 31 maart jl.

3. Waarom zegt het college dat de beweegbare bodem te vaak is gebruikt? Daar is deze vloer juist voor gemaakt!

De beweegbare bodem in het springbassin zou volgens de oorspronkelijke specificaties uit 2005 slechts enkele malen per week omhoog en omlaag gaan. De bodem is echter vanaf de ingebruikname in 2005 –op basis van de door gebruikers gevraagde programmering- veel meer gebruikt (zelfs enkele malen per dag) dan oorspronkelijk gepland en waar die voor bedoeld/aangeschaft is/was. Daardoor zijn er regelmatig
defecten opgetreden die ook onder garantie door de leverancier hersteld zijn en na de garantieperiode deels onder coulance zijn hersteld. Het (te) frequente gebruik heeft na een aantal jaren (in 2012) geleid tot een situatie waarbij het minimaal 100K zou kosten om de bodem weer operationeel te krijgen. De kans op vervolgdefecten bij onveranderde gebruiksfrequentie zou daarbij onverminderd hoog blijven en er konden door de leverancier geen garanties worden afgegeven. Op basis daarvan is destijds besloten om de dure reparaties niet meer uit te voeren, de beweegbare bodem buiten gebruik te stellen en de programmering (de activiteiten- en verenigingsplanningen) daarop aan te passen.

De voorgestelde vervanging betreft het vervangen van het systeem van de beweegbare bodem door een systeem dat geschikt is voor en duurzaam bestand is tegen frequent omhoog en omlaag gaan van de bodem. In 2005 was dit systeem nog niet beschikbaar.

4. Is het college bereid om vraag 1, 2, en 3, maar ook de andere onvolledig beantwoorde vragen van de ingestuurde raadsvragen van 28 maart jl. voor dinsdag 24 mei a.s. volledig naar waarheid te beantwoorden?

Bijgaand de beantwoording van deze vragen. 1. Is er in de overige baden van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion wel voldoende vrije ruimte om de verplaatsing tijdens bouwwerkzaamheden op te vangen?

In de uitwerking van de bouw i.c. de fasering daarvan wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de belangen van de diverse gebruikersgroepen. Doel is een zo groot mogelijke continuïteit in het aanbod van het door de bezoekers gevraagde zwemwater, hetzij door een tijdelijke verplaatsing naar het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, hetzij door afstemming met andere zwembaden in de stad (waaronder het Ir. Ottenbad) en de omgeving, dan wel een andere oplossing.

Natuurlijk zal er tijdens de bouwperiode sprake zijn van overlast en wij zullen aan de gebruikers van het huidige 25-meterbad, het instructiebad en het reactiveringsbad vragen om met ons mee te denken. Zoals we nu ook jaarlijks bij groot onderhoud aan de baden en (begin jaren 2000) bij de realisatie van het Zwemstadion wordt in goed overleg de continuïteit optimaal hebben geborgd.

2. Wat moet er aan het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion gebeuren dat een investering van 2,67 miljoen euro rechtvaardigt?

In de Meerjaren Onderhoudsplanning van de Tongelreep waar u aan refereert, staat voor de jaren 2015 t/m 2019 een bedrag van 1,7 mln. aan vervangingsinvesteringen opgenomen. In deze planning zijn oa opgenomen onderhoud aan het 50-meterbad (200k), ophangconstructies (100k), investeringen aan het trainingsbad (780k, dit is inclusief de 250k welke gefinancieerd wordt door de een provinciale subsidie), audio- en lichtinstallaties (190k) en de investeringen in het krachtsportcentrum (400k), welke nog in de jaarschijf 2015 stonden opgenomen en inmiddels zijn afgewikkeld.

Om het familiebad optimaal in te kunnen zetten voor recreatie is het nodig om de baden in het PvdH zwemstadion meer in te zetten voor verenigingen en zwem- en bewegingsonderwijs. Om dit mogelijk te maken is een vervanging van de beweegbare bodem in het springbad nodig.

3. Ik heb vernomen dat de beweegbare bodem van het springbad al zes jaar niet meer functioneert. Hoe kan dat omdat we hier spreken over een kostenpost van ca. 750.000 euro en waarom is de leverancier daar niet voor aansprakelijk gesteld?

De beweegbare bodem in het springbassin zou volgens de oorspronkelijke specificaties uit 2005 slechts enkele malen per week omhoog en omlaag gaan. De bodem is echter vanaf de ingebruikname in 2005 –op basis van de door gebruikers gevraagde programmering- veel meer gebruikt (zelfs enkele malen per dag) dan oorspronkelijk gepland en waar die voor bedoeld/aangeschaft is/was. Daardoor zijn er regelmatig
defecten opgetreden die ook onder garantie door de leverancier hersteld zijn en na de garantieperiode deels onder coulance zijn hersteld.

Het (te) frequente gebruik heeft na een aantal jaren (in 2012) geleid tot een situatie waarbij het minimaal 100K zou kosten om de bodem weer operationeel te krijgen. De kans op vervolgdefecten bij onveranderde gebruiksfrequentie zou daarbij onverminderd hoog blijven en er konden door de leverancier geen garanties worden afgegeven. Op basis daarvan is destijds besloten om de dure reparaties niet meer uit te voeren, de beweegbare bodem buiten gebruik te stellen en de programmering (de activiteiten- en verenigingsplanningen) daarop aan te passen.

De voorgestelde vervanging betreft het vervangen van het systeem van de beweegbare bodem door een systeem dat geschikt is voor en duurzaam bestand is tegen frequent omhoog en omlaag gaan van de bodem. In 2005 was dit systeem nog niet beschikbaar.

Eindhoven, 24 mei 2016