Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Welkom in Eindhoven

Eindhoven, 6 juni 2018

Raadsvragen: Welkom in Eindhoven.

Met antwoord van het college van B&W

Wederom vandaag een uitgebreid artikel in het Eindhovens Dagblad over de problemen in de taxiwereld. Nu weer bij Eindhoven Airport. Ik zeg wederom omdat er in de Eindhovense taxiwereld al meer dan 10 jaar problemen zijn die het Eindhovens college niet onder controle kan krijgen. Als ik het taxidossier opensla zie ik de volgende woorden voorbij komen: roetfilters, zwarte taxi’s, snorders, elektrische taxi’s, cabs, Uber, TX keurmerk en als laatste TTO keurmerk. Om de problemen in de Eindhovense taxiwereld op te lossen is handhaving noodzakelijk. Maar ook hier is handhaving niet aanwezig.

Terwijl meerdere chauffeurs in de aankomsthal passagiers ronselen nemen hun lege auto’s parkeerplaatsen in beslag van de concessiehouders en/of van hen waarmee Connexxion een contract heeft, dat per auto 1.500 euro per jaar bedraagt.

Dan heb je nog de kwalijke praktijken van ronselaars, die niets betalen en daarbij selectief te werk gaan door korte ritjes te weigeren of daarvoor de hoofdprijs te rekenen. Dat moeten wij als Eindhoven niet willen omdat dit een slechte indruk van onze stad geeft bij bezoekers en toeristen. Toch wordt er weinig tot geen actie tegen deze taxironselaars ondernomen.

Ook aan de zuidzijde van het spoorwegstation in de binnenstad worden korte ritten geweigerd. De betreffende passagiers worden door- of teruggestuurd naar de noordzijde van het station.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Is het college bekend met de ronselpraktijken op Eindhoven Airport?

2. Zo ja, waarom heeft het college dan geen actie daarop ondernomen?

3. Kan het college toezeggen dat zij het handhaven consequent op taxironselaars gaat toepassen?

4. Hoe is de handhaving op de andere taxistaanplaatsen in onze stad geregeld, zoals bij het station en in de binnenstad?

5. Is bij het college bekend dat korte ritten aan de zuidzijde van het spoorwegstation worden geweigerd?

6. Is het college het met onze fractie eens dat bezoekers en toeristen niet een slechte eerste indruk van onze stad moeten krijgen maar zich welkom moeten voelen in Eindhoven?

Rudy Reker

 

06/06/2018 Eindhovens Dagblad 

07/06-2018 Eindhovens Dagblad

08/06/2018 Studio040 

De VVD heeft inmiddels ook vragen gesteld.

Onderwerp:  Taxi’s op Eindhoven airport
 
11 juni 2018
 
Geacht college, 

In het ED van afgelopen week werd melding gemaakt van misstanden bij het aanbieden van taxidiensten op Eindhoven airport. De luchthaven is samen met de treinstations een van de visitekaartjes van onze stad. Daarom zou het extra verveld zijn als bezoekers worden geconfronteerd met agressieve praktijken of nog erger oplichting door taxiaanbieders.

De LPF heeft vragen over dit onderwerp ingediend. De VVD heeft de volgende, aanvullende vragen:

- Bent u bekend met de geschetste misstanden?

- In hoe verre is de beschrijving in de krant correct en concreet? 

- Zijn er aangiftes gedaan voor bijvoorbeeld oplichting door taxichauffeurs?

- Wat zijn de handhavingsmogelijkheden?

- Is het college over deze kwestie in overleg met EA?

- Is het mogelijk EA om een extra inspanning te vragen op het gebied van preventie?
 
Tom Meylink  namens de fractie VVD

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Is het college bekend met de ronselpraktijken op Eindhoven Airport? 
 
Ja, er zijn signalen van ronselen op Eindhoven Airport (hierna te noemen EA) bij het college bekend.  
 
2. Zo ja, waarom heeft het college dan geen actie daarop ondernomen?  
 
Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de luchthaven, politie, Koninklijke Marachaussee, inspectie van Leefomgeving & Transport en de gemeente. De problematiek is complex en vergt inspanning van al deze partijen.  De Koninklijke Marechaussee is belast met toezicht en handhaving op het verrichten en aanbieden van taxivervoer op de luchthaven. Eerder is gebleken omwille van de kerntaken van de Koninklijke Marechaussee, weinig inzet gepleegd kan worden op het aanpakken van ronselen. De gevoerde gesprekken met de betrokken partijen hebben tot op heden nog niet geleid tot een duurzame oplossing. 
 
De oplossing voor de problematiek op Schiphol is gevonden in een wijziging in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en het vaststellen van een aanwijsbesluit. Omdat de situatie op EA, (zowel in ruimtelijke- als in organisatorische zin) anders is t.a.v. Schiphol is de oplossing die daar een einde heeft gemaakt aan de ronselpraktijken niet één op één over te nemen op EA.  EA is een veel kleinere luchthaven, waardoor in fysieke zin de taxistrook op de luchthaven zelf (voor het gebruik daarvan zijn concessieafspraken gemaakt) op steenworp afstand ligt van het openbaar grondgebied. Daarnaast is EA van oudsher een militaire luchthaven. De gemeente blijft met de betrokken partijen in overleg om op EA tot een oplossing te komen.
 
3. Kan het college toezeggen dat zij het handhaven consequent op taxironselaars gaat toepassen? 
 
De gemeente heeft geen bevoegdheden om te handhaven op het aanbieden dan wel verrichten van taxidiensten op EA. In de APV is opgenomen dat het op EA verboden is om taxidiensten te verrichten buiten de voor taxidiensten bestemde rijbanen. Deze bepaling wordt opgevolgd door de toevoeging dat de Koninklijke Marechaussee belast is met deze handhavingstaak. De gemeente zal opnieuw contact opnemen met de Koninklijke Marechaussee m.b.t. deze handhavingstaak. Tevens ligt een deel van de problematiek in het functioneren van de taxi-concessie op EA. Er zijn momenten dat er geen taxi’s aanwezig zijn op de luchthaven zelf. Reizigers die op dat moment de luchthaven per taxi willen verlaten zijn dan toegewezen op de ronselaars. EA heeft de verantwoordelijkheid op een goed functionerende concessie met voldoende capaciteit om de reizigersstroom aan te kunnen. Daarover gaat de gemeente met EA in gesprek. 
 
Bovengenoemde constateringen zijn belangrijke aanleidingen die leiden tot de problematiek op EA, waarin elke partij haar verantwoordelijkheid heeft. 
 
4. Hoe is de handhaving op de andere taxistaanplaatsen in onze stad geregeld, zoals bij het station en in de binnenstad? 
 
Vanaf 1 september 2017 is de nieuwe Taxiverordening van kracht. Dit beleid, dat zich beperkt tot de taxi opstapmarkt (ofwel straattaxi’s) is vastgesteld voor het hele grondgebied van Eindhoven. Controle op de straattaxi’s vindt hoofdzakelijk plaats tijdens zogenoemde ‘hot hours’. Hiermee wordt bedoeld: de uren tijdens stapavonden en evenementen. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) rouleren tussen de taxistandplaatsen ter controle (controle vind in het weekend plaats tot 05.00u). Tijdens de reguliere diensten van stadstoezicht wordt handhaving op taxi’s meegenomen in de dagelijkse taken. Daarnaast zijn sinds mei 2018 serviceteams operationeel, zij houden ondersteunend toezicht op bijvoorbeeld ritweigering.   

Van ronselen in de overige delen van de stad is nauwelijks sprake. De gemeente krijgt dergelijke signalen sporadisch door en dan slechts tijdens plotselinge uitval van het OV. Bij vooraf aangekondigde stakingen wordt extra inzet gepleegd op de taxistandplaatsen (hoofdzakelijk het station en EA). De reden dat er in de overige delen van de stad niet of nauwelijks sprake is van ronselpraktijken heeft te maken met de bevoegdheden van de BOA’s, deze is voor het hele grondgebied van Eindhoven. Daarnaast kent Eindhoven geen andere locaties met een eigen taxi-concessiestrook (op eigen terrein). Buiten EA om is het speelveld voor alle straattaxi’s taxi’s gelijk.
 
5. Is bij het college bekend dat korte ritten aan de zuidzijde van het spoorwegstation worden geweigerd?  
 
Er komen af en toe berichten m.b.t. ritweigering binnen. Vooral tijdens uitgaansavonden. Dit behoeft enige nuance.  Het kan namelijk gebeuren dat een klant en chauffeur geen ritprijs overeenkomen omdat de klant een rit tegen een veel lagere prijs wil. In die gevallen mag de chauffeur een rit weigeren. Een klant die gewoon op de meter (landelijk zijn maximale tariefprijzen afgesproken) vervoerd wil worden kan uiteraard niet worden geweigerd. Hierover heeft de gemeente afspraken gemaakt met de vergunde straattaxi’s in de stad. Indien een individuele chauffeur vaker een rit weigert, riskeert hij dat zijn vergunning wordt ingetrokken. 
 
6. Is het college het met onze fractie eens dat bezoekers en toeristen niet een slechte eerste indruk van onze stad moeten krijgen maar zich welkom moeten voelen in Eindhoven?
 
Het college is het hier natuurlijk mee eens. 
 
Eindhoven, 3 juli 2018

 

Laat reactieformulier zien