Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Verpaupering door 69 kamerverhuurpanden

 

Raadsvragen: Hoe voorkomen wij nog meer verpaupering in de Bennekel?

Met antwoord van het college (7 aug. 2018)

Eindhoven, 25 juni 2018

Geachte college,

Op 12 juni jl. is het ‘Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing’ in de raadsvergadering aangenomen. Hoewel de 50 meter regel, zeer tegen de zin van mijn fractie daar vooralsnog niet in is meegenomen, hebben wij wel enkele vragen. Ondermeer over panden waarvan ombouwvergunningen voor 12 juni zijn aangevraagd doch klaarblijkelijk nog niet zijn verleent.

Met name gaat het hier om de panden in de Diepenbrockstraat 23 – 25 waarvan de eigenaar voornemens is om deze van kamerbewoning naar appartementen om te bouwen.

In dat kleine stukje van de Bennekel – 6 straten – zijn er in het verleden 69 panden omgebouwd tot kamerverhuurpanden, waarvan 17 in de Samuel de Langestraat. Met een 50 meter regel had de verpaupering in deze wijk nooit zover kunnen komen.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Hoe kijkt het college aan tegen deze woonwijk in dit deel van de Bennekel?

2. Hoe gaat het nu met de vergunningverlening van panden nu het ‘Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing’ is aangenomen, inzake ombouw tot kamerverhuurpand en/of splitsing van panden waarvan de vergunning wel is aangevraagd maar nog niet is verstrekt?

3. Is voor de Diepenbrockstraat 23 – 25 al een vergunning afgegeven om deze panden om te bouwen tot 2 appartementen waar per appartement 3 wooneenheden voorzien zijn?

4. Welke plannen heeft het college om deze wijk weer leefbaar te maken en kunt u deze plannen delen met de wijkbewoners?

5. Is er de mogelijkheid om het aantal van 69 omgebouwde panden in dit deel van de wijk terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau?

Rudy Reker

25/06/18 Studio040 

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Hoe kijkt het college aan tegen deze woonwijk in dit deel van de Bennekel?

Het woon- en leefmilieu in de Bennekel, en dit deel van de wijk in het bijzonder, heeft onze nadrukkelijke aandacht. De Bennekel is aangewezen als een actiegebied met een veranderopgave, waar extra inzet wordt gepleegd met alle buurtpartners. Die extra aandacht krijgt vorm in het plan van aanpak dat jaarlijks wordt beschreven in het buurtcontract. 
 
Daarbij is de Bennekel als onderdeel van Gestel, in 2018 één van de drie gebieden van de pilot ‘gebiedsgericht werken’. Binnen die gebiedsgerichte aanpak is onze zorg in deze wijk met name gericht op de aanpak van illegale situaties (met name illegale kamerverhuurpanden en illegale gesplitste panden). Momenteel zijn we bezig met controles in de wijk, en wordt er bij aangetroffen illegale situaties een handhavingstraject opgestart. Ook de komende maanden zullen controledagen worden ingezet om problemen aan te pakken. 
 
Specifiek ten aanzien van kamervormingsbeleid, is de Bennekel één van de ‘op slot’ gebieden die het college sinds 2010 heeft aangewezen. Dit betekent dat in het gebied geen vergunningen meer worden verstrekt om woningen om te zetten naar een kamerverhuurpand. Voor de situatie aan de Diepenbrockstraat (zie vraag 3) was dit niet van toepassing. Omdat het in het geval van de Diepenbrockstraat gaat om twee bestaande kamer-verhuurpanden (nog van vóór de aanwijzing als op slot gebied), viel deze situatie niet onder het regime van de leefbaarheidstoetsing. Dergelijke situaties worden wel geregeld via het nieuwe paraplubestemmingsplan. Aangezien de Bennekel op slot zit, zal een aanvraag vergunning vanaf dit moment geweigerd worden. 
 
2. Hoe gaat het nu met de vergunningverlening van panden nu het ‘Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing’ is aangenomen, inzake ombouw tot kamerverhuurpand en/of splitsing van panden waarvan de vergunning wel is aangevraagd maar nog niet is verstrekt?

Voor de vergunningverlening voor kamerverhuur en woningsplitsing, waarvan de vergunning wel is aangevraagd, maar nog niet is verstrekt, zijn er twee mogelijkheden:

- Er zijn vergunningen die zijn aangevraagd op het moment dat het paraplubestemmingsplan geen werking of geen opschortende werking had. Dit is het geval voor vergunningen die voor 12 juni 2018 zijn ingediend. Deze vergunningen worden nog afgedaan via het ‘oude’ systeem. Dat wil zeggen dat er 2 vergunningstelsels zijn: één via bestemmingsplan (niet in alle bestemmingsplannen) en één via de Huisvestingsverordening.

- Daarnaast zijn er vergunningen aangevraagd tussen 12 juni en 26 juli. In deze periode had het paraplubestemmingsplan opschortende werking. Dit betekent dat aanvragen zijn aangehouden en met ingang van 26 juli 2018 worden afgedaan volgens het ‘nieuwe’ systeem. Met dit systeem is 1 vergunning vereist op basis van het paraplubestemmingsplan, inclusief leefbaarheidstoets.

3. Is voor de Diepenbrockstraat 23 – 25 al een vergunning afgegeven om deze panden om te bouwen tot 2 appartementen waar per appartement 3 wooneenheden voorzien zijn?

Ja, er is op 27 februari 2018 een vergunning afgegeven. Op 23 maart 2018 is dit besluit herroepen. Op dit moment lopen er over deze vergunningaanvraag nog bezwaarprocedures en een mediatontraject. 
 
De aanvraag van de Diepenbrockstraat 23-25 ziet op een bestaande vergunde situatie. De aanvraag is om twee bestaande kamerverhuurpanden (6 kamers per pand in totaal 12 kamers) te wijzigen naar 3 zelfstandige appartementen per pand. Per saldo neemt het aantal kamers af. Deze situatie valt niet onder het juridisch kader van het ‘op slot gebied’ genoemd bij antwoord 1, omdat het een al bestaand omgezet kamerverhuurpand is. Deze vergunning is aangevraagd voor 12 juni 2018, waardoor er geen opschortende werking van het paraplubestemmingsplan was (zie antwoord onder 2). Vandaar dat we deze initiatieven niet aan de leefbaarheid konden toetsen. Het is een gegeven dat deze aanvraag gevoelig ligt in buurt. Mede daarom is er contact met bewoners uit de wijk en met de aanvrager. In een bemiddelend gesprek wordt geprobeerd een situatie te bereiken die de leefbaarheid zo min mogelijk aantast.
 
4. Welke plannen heeft het college om deze wijk weer leefbaar te maken en kunt u deze plannen delen met de wijkbewoners?

Tijdens een wijkbezoek in oktober 2017 door zowel wethouder Torunoglu als ambtenaren, zijn namens de wijkbewoners een zestal probleempanden aangekaart. Hierop zijn die panden gecontroleerd en daar waar overtredingen zijn aangetroffen is aangeschreven op naleving van de wet- en regelgeving.  
 
Daarnaast zijn we – onder verwijzing naar ons antwoord bij vraag 1 - momenteel bezig om via het gebiedsgericht werken illegale situaties aan te pakken met als doel een betere woon- en leefomgeving in de buurt.
 
5. Is er de mogelijkheid om het aantal van 69 omgebouwde panden in dit deel van de wijk terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau?

Het paraplubestemmingsplan en de beleidsregels kunnen voorkomen dat het aantal omgebouwde panden toeneemt. Voor illegaal omgebouwde panden geldt dat er een pilot loopt in de wijk om illegaal omgebouwde panden aan te schrijven. In die gevallen ligt er een mogelijkheid om het aantal omgebouwde panden terug te brengen. Voor legaal omgebouwde panden geldt dat het terugbrengen van het aantal omgebouwde panden in handen ligt van de pandeigenaren. 
 
Eindhoven,  7 augustus 2018