Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

COA op zoek naar duizenden nieuwe opvangplekken

Eindhoven, 27 oktober 2019

Raadsvragen: COA op zoek naar duizenden nieuwe opvangplekken voor asielzoekers

Met antwoord van het college

Geacht college,

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft onlangs aangeven op zoek te zijn naar duizenden nieuwe opvangplekken voor nieuwkomers. Dit omdat het aantal asielzoekers, waar momenteel een plek voor is tegen het maximum aan zit. Gemeenten, waar al eerder asielzoekers werden opgevangen, zouden het verzoek krijgen om dit weer te doen. Door de lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatie dienst (IND) die de asielaanvragen in behandeling nemen zitten de huidige opvangcentra vol. Dit komt ook omdat asielzoekers die wel een verblijfsvergunning hebben gekregen niet kunnen uitstromen door een tekort aan woningen.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Heeft het COA de gemeente Eindhoven al benaderd om opnieuw asielzoekers op te vangen? Zo ja, wat was hierop uw antwoord?

2. Bent u het met ons eens dat opvang van nieuwe asielzoekers in Eindhoven onverantwoord is, mede omdat we geen geschikte opvanglocatie hebben? Zo nee, dan graag uw toelichting.

In 2018 hebt u het verzoek van de Lijst Pim Fortuyn om de urgentieverklaring voor asielzoekers voor een woning te schrappen naast u neergelegd. Dit leidde toen al tot veel onbegrip van woningzoekenden. Onze stad kampt al jaren met een groeiend woningtekort en nieuwe bouwprojecten kunnen mogelijk niet doorgaan door de zgn. 'stikstofcrisis'. De komst van nieuwe statushouders met een urgentieverklaring zal dit probleem alleen maar verergeren, waardoor de wachtlijst voor een huurwoning nog langer zal worden.

3. Bent u dit met ons eens dat mede daarom de urgentieverklaring voor statushouders nu wel onmiddellijk van tafel moet? Graag ook hier uw toelichting op.

Veel asielzoekers komen uit veilige landen, zij maken geen kans op een verblijfsvergunning maar gaan desondanks niet weg waardoor, zoals de praktijk laat zien de kans groot is dat ze overlast veroorzaken en in de criminaliteit belanden. Dit vraagt weer extra inzet van het politieapparaat die al erg onder druk staat. En dan is het ook nog niet altijd duidelijk welke mensen we precies uit oorlogsgebied binnenhalen, zoals deze week pijnlijk werd aangetoond met de arrestatie van een voormalige jihadistische commandant die oorlogsmisdaden op zijn naam zou hebben staan.

4. Vindt u ook dat dit extra redenen zijn om geen asielzoekers meer in onze stad op te vangen? Zo nee, dan graag uw verklaring over dit besluit?

Tjerk Langman
Rudy Reker

 

28/10 Studio040 

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Heeft het COA de gemeente Eindhoven al benaderd om opnieuw asielzoekers op te vangen? Zo ja, wat was hierop uw antwoord? 

Nee, de gemeente Eindhoven is niet benaderd door het COA
 
2. Bent u het met ons eens dat opvang van nieuwe asielzoekers in Eindhoven onverantwoord is, mede omdat we geen geschikte opvanglocatie hebben? Zo nee, dan graag uw toelichting.

Nee, dat zijn wij niet met u eens. Op dit moment heeft het college nog geen standpunt ingenomen over het  al dan niet opnieuw inrichten van een opvanglocatie. Wanneer wij hiertoe een verzoek krijgen zal het college dit verzoek overwegen en hierover een besluit nemen. Een onderzoek naar potentiĆ«le locaties zal dan onderdeel uitmaken van die afweging. Het is momenteel niet bekend of er geschikte locaties zijn.
 
3. Bent u dit met ons eens dat mede daarom de urgentieverklaring voor statushouders nu wel onmiddellijk van tafel moet? Graag ook hier uw toelichting op

Nee, dat zijn we niet met u eens. De instroom van vergunninghouders is in Eindhoven de afgelopen 2 jaar sterk gedaald. Met de woningcorporaties hebben wij afspraken gemaakt om mensen, waaronder vergunninghouders, die met voorrang een woning nodig hebben te helpen. Ook hebben we hiertoe inmiddels afspraken gemaakt met particuliere verhuurders. Wij vinden het van belang om nieuwe Eindhovenaren zo snel mogelijk te integreren in de Eindhovense samenleving, waarbij meedoen in de vorm van een betaalde baan voorop staat. Een plek om te wonen is daarbij noodzakelijk. 

4. Vindt u ook dat dit extra redenen zijn om geen asielzoekers meer in onze stad op te vangen? Zo nee, dan graag uw verklaring over dit besluit? 

Zoals hierboven aangegeven, heeft het college nog geen standpunt ingenomen over het al dan niet openen van een nieuwe opvanglocatie. Op het moment dat wij dit verzoek ontvangen zullen wij dit in overweging nemen. 
 
 
Eindhoven, 19 november 2019  
 

 

Laat reactieformulier zien