Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Betoog Paraplubestemmingsplan

 

12 juni 2018

Voorzitter, dank u wel.

Al meer dan 10 jaar is bij het bij achtereenvolgende colleges bekend dat kamerbewoning tot veel overlast kan leiden. Ondanks dat dit een jarenlang bekend fenomeen is, is er tot op heden niets daadwerkelijk aan gedaan. Maar dan ook helemaal niets! Jawel, er is een app om overlast te melden gekomen, maar daar los je het probleem op dat moment niet mee op.

Nu ligt er een motie voor ons die weliswaar de goede kant op gaat maar naar de mening van de Lijst Pim Fortuyn nog niet ver genoeg gaat. Voor veel mensen die overlast ondervinden van kamerbewoning is dit Paraplubestemmingsplan een grote teleurstelling en een domper op hun toch al aangetast woongenot.

Want tijdens een bijeenkomst in het najaar van 2017, in de Uitwijk, is er duidelijk door de wethouder gesproken over invoering van een 50 meter regel. Bij de daar aanwezige fracties kwam er een instemmend geluid. En van deze 50 meter regel, of een ander voorstel, zien wij in dit voorstel niets van terug. Nu heeft de wethouder vorige week op een reactie van mijn betoog gezegd dat er in september – of later in het jaar – dus dat kan ook volgend jaar of nog later zijn, op een A-avond over beleidsregels zal worden gesproken.

Voorzitter

De LPF fractie houdt er niet van om problemen vooruit te schuiven. Ook niet om mensen die al te lang overlast van kamerverhuurpanden ondervinden aan het lijntje te houden. Daarom zullen wij deze motie vandaag indienen, waarbij ik hoop en verwacht dat mijn collega’s unaniem deze motie zullen steunen, waarna de wethouder er een pasklaar voorstel van kan maken.  

U kunt nu de burgers van onze stad, beste collega’s laten zien dat u ook na de verkiezingen uw woord houdt.

Deze motie wordt mwede ingediend namens het Ouderen Appél Eindhoven (OAE)

Dank u wel.

Rudy Reker, fractievoorzitter 

 

Motie: Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing – beleidsregels

Motie M3 De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer de volgende motie aan te bieden;

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2018 (18bst00571), betreffende het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing;

Gehoord de ter zake gevoerde discussie in de meningsvormende vergadering van 5 juni 2018 en de raadsvergadering van 12 juni 2018;

Constaterende dat:
- de raad een Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing dient vast te stellen;
- dit parapluplan weliswaar een verbetering is t.o.v. de huidige regelgeving, maar er nog een essentieel onderdeel in ontbreekt;
- de concentratie en overlast van kamerverhuurpanden in meerdere wijken Eindhoven onacceptabel groot is;
- huisjesmelkers handig gebruik maken van de hiaten in de huidige regelgeving;
- de handhaving en vergunningverlening in Eindhoven al vele jaren niet op het gewenste peil is;

Van mening zijnde dat:
- de behoefte aan kamerverhuur in een studentenstad als Eindhoven verder zal toenemen;
- de raad als volksvertegenwoordigers hier verantwoordelijk voor zijn en daarom ervoor dienen te zorgen dat de omgeving van een kamerverhuurpand geen overlast mag ondervinden;
- er voor woningcorporaties en particuliere investeerders een taak is weggelegd om voldoende betaalbare woonvoorzieningen voor studenten te realiseren;
- er in meerdere steden bij de voorwaarden voor kamerverhuurpanden met succes een 50 meter regel wordt toegepast;

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen om:
Vooruitlopend op de beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing op voorhand in elk geval de regels te gaan toepassen dat:

1. als binnen een straal van 50 meter vanaf de kadastrale perceelgrens al een kamerverhuurpand aanwezig is, een vergunning tot ombouw of woningsplitsing niet zal worden verleend;

2. in een flat of wooncomplex waar kamerverhuur plaats vindt of een vergunning voor is aangevraagd deze wordt geweigerd indien in de zone van 2 woningen naast, onder, boven of diagonaal al kamerverhuur plaats vindt.

Eindhoven, 12 juni 2018

Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller
Dre Rennenberg (OAE) voorsteller
———————————————————————————————————————————
Deze motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 12 juni 2018

 

……………………………………………………. griffier

 

Het resultaat

De LPF motie werd door de wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) ontraden terwijl de motie van D66 welke alle gedane beloftes om de woningoverlast aan te pakken op losse schroeven zet door de wethouder ‘omarmt’.
Uiteindelijk zegde de wethouder in een 1 op 2 discussie met mij toe dat de 50 meter regel als deze zaak weer op de agenda staat (september?) ook overwogen zal worden.
Omdat deze motie, behalve van het Ouderen Appél Eindhoven geen enkele steun kreeg van andere partijen, heb ik deze ingetrokken. Maar wij laten de wethouder hier niet mee wegkomen en hen t.z.t. wel aan zijn beloftes houden.

Betoog Rudy Reker 5 juni 2018

16/11/2018 ED Buurt boos en rechter kritisch over kamerverhuur AdonispadBuurt boos en rechter kritisch over kamerverhuur Adonispad