Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Respecteren commerciële parkeerbedrijven ‘Bedrijventerrein Eindhoven Airport'


Actuele motie


Raadsvergadering 5 juni 2012



De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.


De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het aangenomen raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Eindhoven Airport’ op 28 februari 2012. (nummer 12R4711) en als vervolg op de door D66 en de LPF ingediende en unaniem aangenomen motie M1A;

Gehoord de gevoerde beraadslagingen in de vergaderingen van 14 februari, 28 februari en 29 mei 2012, waarin overduidelijk in beeld is gebracht dat het aangenomen raadsvoorstel niet beoogd wat de raad ervan had verwacht;

Herkansing aanvraag voor toestemming woningsplitsing en kamerbewoning

Raadsvergadering 31 mei 2011
EINDHOVEN - Als het aan wethouder Mary Fiers (PvdA) ligt, staan er binnenkort zo'n 500 studenten op straat. De LPF wilde de huisbazen dinsdagavond nog een herkansing bieden maar de overige raadsleden gingen daar uiteindelijk niet mee akkoord. In een volgende commissievergadering wordt er verder gepraat over eventuele schrijnende gevallen.

Zie ook: Omroep Brabant

Motie 1

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het initiatiefvoorstel van de raadswerkgroep Hoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning  (raadsnummer 11.R4247);

Overwegende dat;