Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Verwijderen van rijwielen op 18 septemberplein en in de binnenstad

Eindhoven, 16 februari 2012 / Update: 16 maart 2012
Extra service van de gemeente Eindhoven, maar alleen voor hen die verkeersborden negeren
Update: Met antwoord van het college
Geacht college, Voor het winkelend publiek én voor de winkeliers zijn niet juist gestalde (brom)fietsen en/of scooters al geruime tijd een bron van ergernis. Daarbij vervuilen zij het straatbeeld, wat een negatief effect heeft op het aantrekken van kooplustigen uit de regio. Onze fractie stelt het dan ook zeer op prijs dat de Gemeente Eindhoven, naar wij gelezen hebben in Groot Eindhoven van 8 februari jl., hierop gaat handhaven. Uiteindelijk zijn diegenen die deze tweewielige vervoermiddelen op plaatsen stallen waar het is verboden in overtreding.

Raadsvragen: ‘Arabische conferentie met omstreden imam Mohammed Al Arifi’

23 december 2011

(...) De Saoedische feminist vindt dat je vrouwen wel mag slaan, maar niet te hard en niet in het gezicht. Want kamelen en ezels sla je toch ook niet op hun kop.(...)

Studio040
Omroep Brabant News Omroep Brabant Video

Geachte heer van Gijzel en overige collegeleden,

Gisteren bereikte onze fractie berichten van ongeruste burgers, die vragen stelden over de ‘Arabische conferentie’ met de zeer omstreden imam Mohammed Al Arifi uit Saoedi-Arabië. Deze ‘conferentie’ begint vanmiddag om vier uur in de Al Fourkaan moskee in Eindhoven en duurt tot en met maandagavond 26 december.

 

Raadsvragen: (Schijn)Veiligheid Eindhoven


27 november 2011
Studio 040
Geacht college, In diverse commissievergaderingen en door de media hebben wij vernomen dat de veiligheid in Eindhoven is toegenomen. Onze stad staat nu niet meer met stip bovenaan in de AD misdaadmeter maar is gezakt naar de zesde plaats. Deze zesde plaats betekent echter nog niet dat veel Eindhovense burgers zich in hun eigen woonomgeving ook veilig voelen.

 

Raadsvragen: Stichting Etnische Minderheden (SEM)

Eindhoven, 27 oktober 2011

Koffiehuis moet toch een jaar dicht Vier criminele broers aangehouden Geacht college,  In het Eindhovens Dagblad van 19 oktober jl. hebben wij gelezen dat de politie bij de inval in het koffiehuis van de Stichting Etnische Minderheden (SEM), gevestigd aan de Jan van Riebeecklaan in Eindhoven, heeft geconstateerd dat aldaar een aantal verboden praktijken werd uitgeoefend, zoals illegaal gokken, witwassen van geld, illegaal aftappen van stroom en het telen van hennep. Ook werden er gestolen gereedschappen aangetroffen.

Raadsvragen: Miljoenen verspilling bij Europees aanbesteden?


Eindhoven, 8 september 2011 Geen verrassing, maar niet minder rampzalig Update: antwoord van het college van B en W (6 oktober 2011)
Geacht College, In het dagblad de Telgraaf stond op 7 september jl. een opmerkelijk verhaal met als titel ‘Gemeenten verspillen miljoenen’. Wij kunnen daarin het volgende lezen: ‘Ambtenaren van gemeenten hebben onvoldoende kennis van de aanbestedingsregels. Hierdoor verspillen gemeenten jaarlijks tientallen miljoenen euro's bij de aanleg van infrastructuur, gebouwen en technische installaties. Door eenvoudiger aan te besteden, kunnen gemeenten veel geld besparen en krijgen zij meer kwaliteit dan nu het geval is’. Dat concluderen 2 brancheorganisaties op basis van een onafhankelijk onderzoek.

Raadsvragen: Brandstichting flat Winkelcentrum Woensel / Genovevalaan

Bewoners zijn het spuugzat en angstig

Update: Met antwoord van het college van B&W
Eindhoven, 7 april 2011 Studio 040 / uitzending gemist

Geacht college,

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven maakt zich grote zorgen over de brandstichtingen bij de flat aan de Genovevalaan, gelegen aan het parkeerterrein van Winkelcentrum Woensel. In het afgelopen half jaar heeft daar 2 keer een grote brand gewoed die los van de angst, veel mensenlevens in gevaar heeft gebracht. Enkele bewoners die wij hebben gesproken spreken van 5 brandstichtingen in de laatste 2 jaar.

Invoering Burgernet in Eindhoven

Raadsvragen: Invoering Burgernet in Eindhoven
Eindhoven, 24-03-2011
Geacht College,
In 2008 is er in verschillende provincies begonnen met een proef tot invoering van Burgernet. www.burgernet.nl Dit systeem volgt SMS alert op en informeert burgers uitgebreid over criminele activiteiten in hun buurt. Zo betrekt Burgernet burgers actief bij het opsporen van verdachte personen na het plegen van een misdrijf.
Maar dit is niet alles. Burgernet informeert burgers ook direct en zorgvuldig in geval van calamiteiten en rampen. Zo kan de gemeente de communicatie met de burger sterk verbeteren en hun gevoel van veiligheid vergroten. Bovendien kan dit systeem ook een positieve impuls geven om onze stad uit de top van de ‘meest criminele stad’ van ons land te halen.
De proef in 2008 bleek een groot succes en inmiddels is Burgernet in een groot aantal gemeenten en delen van provincies doorgevoerd. Helaas is dit nog niet gebeurt in zuidoost Brabant, dus ook niet in Eindhoven. Dit tot grote verbazing van onze fractie. Een communicatiesysteem zoals Burgernet zorgt ervoor dat burgers zelf actief kunnen mee participeren bij het opsporen van verdachte personen. Zeer veel burgers zijn ertoe bereid hun steentje bij te dragen aan een veilige samenleving. De samenwerking tussen politie en burger krijgt hierdoor een positieve draai.
Omdat wij van mening zijn dat de invoering van Burgernet een hoge prioriteit heeft i.v.m. een gerichtere opsporing van verdachte personen en een goede informatie voorziening in geval van calamiteiten en rampen, hebben wij de volgende vragen voor het college.
1. Is het college bekend met het informatiesysteem Burgernet?
2. Zo ja, is het college dan wel of niet overtuigd van het nut van Burgernet?
Dit omdat wij steeds meer informatie krijgen dat de gemeente Eindhoven geen
prioriteit ziet in Burgernet en de doorvoering wil uitstellen.
3. Indien het college plannen heeft tot invoering van Burgernet, kan het college dan een concrete datum noemen wanneer Burgernet in Eindhoven wordt doorgevoerd?
4. Welke facetten van Burgernet worden dan werkzaam in Eindhoven?
D.w.z. alleen de opsporingsmiddelen of ook de informatieve kant van Burgernet, om de burgers te informeren bij calamiteiten en rampen?
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Rudy Reker
Tjerk Langman


Deze pet past ons allemaal Update: met antwoord van het college Eindhoven, 24 maart 2011

Geacht College, In 2008 is er in verschillende provincies begonnen met een proef tot invoering van Burgernet. Dit systeem volgt SMS alert op en informeert burgers uitgebreid over criminele activiteiten in hun buurt. Zo betrekt Burgernet burgers actief bij het opsporen van verdachte personen na het plegen van een misdrijf.

Maar dit is niet alles. Burgernet informeert burgers ook direct en zorgvuldig in geval van calamiteiten en rampen. Zo kan de gemeente de communicatie met de burger sterk verbeteren en hun gevoel van veiligheid vergroten. Bovendien kan dit systeem ook een positieve impuls geven om onze stad uit de top van de ‘meest criminele stad’ van ons land te halen.

Raadsvragen huurverhoging Parktheater

adsvragen huurverhoging Parktheater
Eindhoven, 18 maart 2011
Geacht college,
In het Eindhovens Dagblad van 17 maart jl. hebben wij het artikel gelezen over de problematiek aangaande de huurverhoging voor het Parktheater, namelijk dat er vanaf 2013 geen huurcompensatie meer wordt toegepast door de gemeente. De Raad van Commissarissen van het Parktheater heeft in een brief aan u kenbaar gemaakt hiermee niet te kunnen instemmen omdat zij verwachten dat het theater door deze maatregel vanaf 2013 jaarlijks met een tekort van ca. € 200.000,-- zal worden geconfronteerd. De betreffende wethouder vindt dit een voorbarige conclusie, aldus het krantenartikel.
Wij hebben begrepen dat het Parktheater in de jaren 2009 en 2010 boven verwachting financieel goed heeft gepresteerd, o.a. door afslanking van het personeelsbestand, waardoor zij royaal boven de nullijn terecht is gekomen en een eigen vermogen heeft opgebouwd van ca. € 1,4 miljoen. Om reden hiervan en uit fiscaal oogpunt (BTW aftrek) wilt u de huurverhoging per direct toepassen en wel als volgt.
Het vorige college heeft het Parktheater een extra subsidie toegekend van € 1,1 miljoen om  de financiële problemen uit het verleden op te lossen en mogelijke tekorten op te kunnen vangen, dit tot en met 2010. Gegeven de huidige financiële positie van het Parktheater en de afgesproken einddatum wilt u dit bedrag nu terug vorderen.
Uw voorstel is de (fiscale) huurverhoging voor de jaren 2011 en 2012, zijnde € 170.000,-- per jaar, uit de € 1,1 miljoen te laten betalen en de resterende € 760.000,-- op de rekening van de gemeente terug te laten storten. Voor de jaren 2013 en 2014 zal het Parktheater geheel zelfstandig de nieuwe huur moeten opbrengen, en hier wringt het om.
Daarom heeft het Parktheater het voorstel gedaan om de € 1,1 miljoen terug te betalen maar wel om hierop de huurverhoging voor 4 jaren (€ 680.000,--) in mindering te brengen, zodat een bedrag van € 420.000,-- aan de gemeente kan worden gerestitueerd.
Dit voorstel is echter, naar wij van het Parktheater hebben gehoord, door het college afgewezen.
Onze fractie wil van het college graag antwoord op de volgende vragen:
1. Waarom vindt de wethouder de conclusie van de Raad van Commissarissen voorbarig? Immers de kans is reëel aanwezig dat de kaartverkoop terugloopt door  de verhoging van de  BTW en dat bij veel mensen hun vrij besteedbaar inkomen kleiner is geworden.
2. Waarom is de wethouder zo gebrand op de restitutie van € 760.000,--? Is voor dit bedrag mogelijk al een bestemming gevonden en zo ja waarvoor?
3. Is het verstandig en mogelijk een deel van het te restitueren bedrag te reserveren voor eventuele tekorten bij het Parktheater in 2013 en 2014? Immers als de conclusie van de Raad van Commissarissen waarheid wordt, dan zal het Parktheater toch weer voor subsidie bij het college aankloppen.
4. Vindt het college met ons dat het Parktheater op cultureel gebied een zeer brede doelgroep bedient en dat er voldoende financiële ruimte moet zijn voor een kwalitatieve en brede programmering?
Fractie Lijst Pim Fortuyn
Charles Stroe

Eindhovens college komt afspraak niet na
Eindhoven, 18 maart 2011
Geacht college, In het Eindhovens Dagblad van 17 maart jl. hebben wij het artikel gelezen over de problematiek aangaande de huurverhoging voor het Parktheater, namelijk dat er vanaf 2013 geen huurcompensatie meer wordt toegepast door de gemeente. De Raad van Commissarissen van het Parktheater heeft in een brief aan u kenbaar gemaakt hiermee niet te kunnen instemmen omdat zij verwachten dat het theater door deze maatregel vanaf 2013 jaarlijks met een tekort van ca. € 200.000,-- zal worden geconfronteerd. De betreffende wethouder vindt dit een voorbarige conclusie, aldus het krantenartikel.

Raadsvragen: Wie ontloopt hier zijn of haar verantwoordelijkheid?

Eindhoven, 23-12-2010


Update: Met antwoord van het college op 24 januari 2011
De Lijst Pim Fortuyn doet wél wat zij zeggen............

Dus, ook verantwoordelijkheid nemen indien een- of meerdere inwoners van onze stad zijn vastgelopen in een bureaucratische 'welles/nietes' situatie. Het mag niet zo zijn dat zowel onze gemeente als een woningcorporatie in onze stad als papagaaien elkaar napraten zonder één enkel bewijsbaar feit? De schrijnende situatie van dit slachtoffer, waar onderstaande raadsvragen over gaan, heeft via Internet zeer snel landelijke aandacht gekregen. Een van de zichtbare tekenen is dat een meelevende landgenoot een websitepagina geopend waar een Petitie ondertekend kan worden. Dat al deze negatieve aandacht slecht is voor het imago van de stad Eindhoven, alsmede voor het Woonbedrijf en de Eindhovense burgemeester R. van Gijzel, zal iedereen duidelijk zijn. Bent u ook zo begaan met het lot van deze moeder, onderteken dan ook deze Petitie

Raadsvragen: Onveiligheid Winkelcentrum Vaartbroek


Camera's in Winkelcentum Vaartbroek moeten terug
Update: Met het antwoord van het college van B&W
11 januari 2011 Inbraken, vandalisme en gewapende overvallen nemen toe

Geacht college, De bewoners en winkeliersvereniging van het winkelcentrum Vaartbroek maken zich ernstig zorgen over de veiligheid en leefbaarheid in- en rond het winkelcentrum. De laatste maanden zijn er weer diverse ernstige incidenten geweest die vragen om een gerichte aanpak.